Loading...

Giúp nếp bầu Tam Mỹ thành sản phẩm OCOP

Nhóm kỹ sư nông nghiệp huyện Núi Thành thực hiện đề tài bảo tồn và phát triển giống nếp bầu Tam Mỹ với kỳ vọng đưa giống nếp này trở thành sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020).